Voorwaarden

Menu openen Menu sluiten

Voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE

Wat staat er in deze voorwaarden?

In deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) staan de regels voor het gebruik van onze site www.playstation-gear.com/nl-nl ("onze site").

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

www.playstation-gear.com/nl-nl is een site die wordt beheerd door Centresoft Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01673860 en statutair gevestigd te 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB.  BTW-nummer NL is 825543745

.

Wij zijn een besloten vennootschap.

Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar NLCS@playstation-gear.com of onze klantenservice bellen op (0031) 207 036 461

.

Door gebruik te maken van onze site accepteert u deze voorwaarden

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend worden door Centresoft Limited voorbehouden. Het gebruik van onze site is ook afhankelijk van acceptatie van het Privacybeleid van CentreSoft dat beschikbaar is op /www.playstation-gear.com/nl-nl/privacybeleid.

Lees voordat u gebruik maakt van onze site zowel deze voorwaarden als het Privacybeleid door. Als u niet instemt met deze voorwaarden of de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken zoals beschreven in het Privacybeleid, of deze niet wilt accepteren, maak dan geen gebruik van onze site. Door gebruik te maken van onze site of door deze voorwaarden anderszins te accepteren, gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaart u dat u aan alle onderstaande vereisten voldoet.

Als u goederen bij onze site koopt, zijn onze Handelsvoorwaarden op de verkoop van toepassing.

Wij adviseren u om een kopie van deze voorwaarden af te drukken om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Wij kunnen wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen 

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toevoegen van vergoedingen voor bepaalde diensten. Controleer deze voorwaarden steeds wanneer u gebruik wilt maken van onze site om te zorgen dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn begrijpt. Elk voortgezette gebruik van de site door u na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw bindende acceptatie van die wijzigingen, veranderingen, toevoegingen of verwijderingen.  Indien een wijziging, verandering, toevoeging of verwijdering in deze voorwaarden niet acceptabel is voor u, is uw enige rechtsmiddel dat u afziet van het gebruik van onze site.

Wij kunnen wijzigingen in onze site aanbrengen

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze producten, kosten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke behoeften. Controleer de productspecificaties en de Handelsvoorwaarden op deze site steeds voordat u een aankoop doet.

Wij kunnen onze site opschorten of annuleren

Wij garanderen niet dat onze site of enige inhoud daarvan altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn.  Wij kunnen de beschikbaarheid van alle of een deel van onze site om zakelijke en operationele redenen opschorten of annuleren of beperken. We zullen proberen u op redelijke termijn kennis te geven van dergelijke opschorting of annulering. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor wijziging of beëindiging van onze site.

U heeft eveneens de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website raadplegen via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat ze aan deze voorwaarden voldoen.

U moet uw accountgegevens veilig bewaren

De gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of elk ander gegeven dat deel uitmaakt van de veiligheidsprocedures, moet worden beschouwd als vertrouwelijk, ongeacht of uw deze gegevens zelf koos of deze toegewezen kreeg. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen hetzij door ons toegekend, uit te schakelen indien wij van mening zijn dat u niet aan één van de bepalingen uit deze voorwaarden heeft voldaan.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord weet, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen op NLCS@playstation-gear.com.

Op welke manier u materiaal van onze site mag gebruiken

Wij en onze productpartners zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze site en het daarop gepubliceerde materiaal.  Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten en verdragen wereldwijd. Alle deze rechten zijn voorbehouden.

U kunt één kopie afdrukken en onderdelen downloaden van alle pagina‘s op onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw bedrijf vestigen op inhoud die op onze site is gepost.

U mag op geen enkele manier papieren of digitale kopieën van materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audioreeksen of grafisch materiaal gebruiken los van het bijhorende tekstmateriaal.

Onze status (en die van erkende bijdragers) als de auteurs van de inhoud van de site moet altijd erkend worden.

U mag geen enkel onderdeel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie hiervoor aan ons of onze licentieverstrekkers te vragen.

Indien u een deel van onze site afdrukt, kopieert of download in schending van deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht tot gebruik van onze site onmiddellijk beëindigd worden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u heeft terugsturen of vernietigen.

U mag onze site niet gebruiken voor illegale doeleinden, of in schending van lokale, nationale of internationale wetgeving, met inbegrip maar niet beperkt tot wetgeving inzake intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy.

Vertrouw niet op informatie van deze site

De inhoud op deze site dient uitsluitend als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u zich moet verlaten. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inroepen voordat u op basis van de inhoud van onze site iets doet of nalaat.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site actueel te houden, doen wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, dat de inhoud van onze site correct, volledig en actueel is.

We zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij verwijzen

Onze site kan hyperlinks naar andere websites of diensten bevatten uitsluitend voor uw gemak (“Websites van Derden”).  We hebben geen controle over, bekrachtigen niet of zijn niet verantwoordelijk voor deze Webistes van Derden of de informatie, advertenties, producten, diensten of materialen die beschikbaar zijn of toegankelijk via deze Websites van Derden.  U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade dat resulteert uit de beschikbaarheid van deze Websites van Derden of dat resulteert uit een vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van deze informatie, advertenties, producten, diensten of materialen die beschikbaar zijn of toegankelijk via deze Websites van Derden, en uw gebruik van deze Websites van Derden of van door hen voorziene diensten zal geregeld worden door zulke voorwaarden tussen u en dergelijke Websites van Derden.
Onze aansprakelijkheid

  • Wij sluiten onze aansprakelijkheid naar u niet uit of beperken deze niet op een manier die onwettig zou zijn. Dit houdt in de aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of frauduleus verborgen gebreken.
  • Andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn voor de aansprakelijkheid als gevolg van de levering van producten aan u worden beschreven in onze Handelsvoorwaarden
  • Wij geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van diensten en/of producten en behouden ons het recht voor om ze naar eigen goeddunken zonder kennisgeving aan u te wijzigen of stop te zetten

Deze site is uitsluitend bedoeld voor consumenten

Houd er rekening mee dat onze site alleen voor privé gebruik thuis is bedoeld. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en om geen producten aan te kopen in naam van een bedrijf. Indien u dit wel doet, sluiten wij elke aansprakelijkheid jegens u uit voor zover toegestaan door de wet, met inbegrip van bijvoorbeeld aansprakelijkheid jegens u voor een verlies van winst, verlies van business, onderbreking van zaken of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren

Het gebruik van onze site en informatie, inhoud of materiaal hiervan is volledig op eigen risico.  We garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogamma’s en platforms voor het raadplegen van onze site. U dient uw eigen antivirus-software te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze site.

U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of service aanval. Als u deze bepaling schendt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de Britse Computer Misuse Act 1990.  Wij zullen een dergelijke schending melden bij de desbetreffende wetshandhavingsinstanies en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van dergelijke schending, vervalt uw recht tot het gebruik van onze site onmiddellijk.

Regels over het linken naar onze site

U mag linken naar onze homepage, indien dit op een eerlijke en wettelijke manier gebeurt die onze reputatie niet schaadt of om zelf voordeel uit te halen.

U mag een link niet zodanig vermelden dat u een vorm van associatie, goedkeuring of steun van onze kant suggereert die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site maken op een website die niet van u is.

Onze site mag niet in een frame op een andere website worden gezet, en u mag ook geen link maken naar een deel van onze site anders dan naar de startpagina.


Van welk land is de wetgeving van toepassing in het geval van een geschil?

Voor inwoners van Europa of de Europese Unie regelen de wetten van Engeland en Wales de interpretatie van deze Voorwaarden en zijn deze van toepassing bij vorderingen in geval van schending, zonder verwijzing naar conflicten van wettelijke bepalingen. Alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen betreffende wetten inzake consumentenbescherming, wetten inzake oneerlijke concurrentie, gegevensbescherming, privacy wetgevingen en regelgevingen, en onrechtmatige daden, zullen onderwerp zijn van wetten van het EU-land (bijv. het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek of de Federale Republiek Duitsland) waarin de consument zich bevindt. 

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

“CentreSoft” is een geregistreerd handelsmerk.

” en “PlayStation” zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc en worden onder licentie gebruikt.

Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij deze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt in overeenstemming met wat uiteengezet werd in Op welke manier u materiaal van onze site mag gebruiken 


Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen