Nutzungsbedingungen

Menu openen Menu sluiten

Nutzungsbedingungen

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze Voorwaarden?

Deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vertellen u de regels voor het gebruik van onze website www.playstation-gear.com/nl-be (“onze site”).

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

www.playstation-gear.com/nl-nl is een site die wordt beheerd door Centresoft Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01673860 en statutair gevestigd te 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB.  BTW-nummer is BE0682 603 252

Wij zijn een besloten vennootschap.

Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar BECS@playstation-gear.com of onze klantenservice bellen op (0032) 2290 53 53

.

Door onze site te gebruiken, accepteert u deze Voorwaarden

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, worden door Centresoft Limited voorbehouden. Het gebruik van onze site is ook onderworpen aan erkenning van het Privacybeleid van Centresoft, dat beschikbaar is op /www.playstation-gear.com/nl-be/privacybeleid.

Voordat u onze site gebruikt, leest en bekijkt u zowel deze Voorwaarden als het Privacybeleid. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid of als u deze niet wilt accepteren. Door onze site te gebruiken of door deze Voorwaarden anderszins te accepteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden en verklaart u dat u beantwoordt aan alle vereisten voor inaanmerkingkoming.

Als u producten op onze site koopt, zijn onze Handelsvoorwaarden van toepassing op de verkoop

Wij adviseren u om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen aan deze Voorwaarden  

Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toevoegen van kosten voor bepaalde diensten. Telkens als u onze site wilt gebruiken, controleert u deze Voorwaarden om ervoor te zorgen dat u de Voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Elk verder gebruik van de site door u na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw bindende acceptatie van dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen.  Indien een aanpassing, wijziging, toevoeging of verwijdering aan of uit deze Voorwaarden niet acceptabel is voor u, is uw enige rechtsmiddel dat u afziet van het gebruik van onze site.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen aan onze site

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen aan onze producten, kosten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten. Telkens voordat u een aankoop doet, controleert u de productspecificaties en de Handelsvoorwaarden op deze site.

Wij kunnen onze site opschorten of verwijderen

Wij garanderen niet dat onze site of inhoud erop altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van alles of een deel van onze site om zakelijke en operationele redenen opschorten of verwijderen of beperken. Wij zullen proberen om u op redelijke termijn kennis te geven van dergelijke opschorting of verwijdering. U gaat ermee akkoord dat Wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor aanpassing of stopzetting van onze site.

U heeft ook de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde Algemene voorwaarden en dat ze deze naleven.

U moet uw accountgegevens veilig houden

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of een ander gegeven dat deel uitmaakt van onze beveiligigingsprocedures, kiest of krijgt verstrekt, moet u dergelijke gegevens als vertrouwelijk beschouwen. U mag deze niet openbaar maken aan een derde.

Wij hebben het recht om te allen tijde een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen hetzij door ons toegekend, uit te schakelen indien wij naar ons redelijke oordeel van mening zijn dat u een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen via BECS@playstation-gear.com.

Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken

Wij en onze productpartners zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze site en het daarop gepubliceerde materiaal.  Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten en verdragen wereldwijd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en mag extracten van alle pagina’s van onze site downloaden voor uw persoonlijke gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is gepost.

U mag op geen enkele manier papieren of digitale kopieën van materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafisch materiaal gebruiken los van bijhorende tekst.

Onze status (en deze van erkende bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie hiervoor aan ons of onze licentiegevers te vragen.

Indien u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt en daarbij inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op gebruik van onze site onmiddellijk en moet u alle kopieën van het materiaal die u heeft gemaakt, naar onze keuze terugsturen of vernietigen.

U mag onze site niet gebruiken voor illegale doeleinden of in schending van een lokale, nationale of internationale wet, met inbegrip maar niet beperkt tot wetten inzake intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy.

Vertrouw niet op gegevens op deze site

De inhoud op onze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Deze is niet bedoeld als advies waarop u dient te vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u op basis van de inhoud op onze site actie onderneemt of ervan afziet.

Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig en up-to-date is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij linken

Onze site kan uitsluitend voor uw gemak hyperlinks naar andere websites of diensten bevatten (“Sites van derden”).  Wij hebben geen controle over deze Sites van derden of de gegevens, advertenties, producten, diensten of materialen die dergelijke Sites van derden bevatten of via deze toegankelijk zijn, en steunen deze niet en zijn er niet verantwoordelijk voor.  U gaat ermee akkoord dat Wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade dat u of die u kunt oplopen als een gevolg van de beschikbaarheid van Sites van derden of als een gevolg van vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van de gegevens, advertenties, producten, diensten of materialen die dergelijke Sites van derden bevatten of via deze toegankelijk zijn, en uw gebruik van dergelijke Sites van derden of de diensten die ze verlenen, wordt beheerst door dergelijke Voorwaarden tussen u en dergelijke Sites van derden.


Onze aansprakelijkheid

  • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze niet op een manier die onwettig zou zijn. Dit is met inbegrip van aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
  • Andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit de levering van producten aan u, die wordt uiteengezet in onze Handelsvoorwaarden
  • Wij geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van diensten en/of producten en behouden ons het recht voor om ze naar eigen goeddunken zonder kennisgeving aan u aan te passen of stop te zetten

Deze site is alleen voor consumenten

Houd er rekening mee dat Wij onze site alleen verstrekken voor thuis- en privégebruik. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en om geen producten te kopen in naam van een bedrijf. Indien u dit wel doet, sluiten wij alle aansprakelijkheid jegens u uit voor zover toegestaan door de wet, met inbegrip van bijvoorbeeld aansprakelijkheid jegens u voor verlies van winst, zakelijk verlies, commerciële onderbreking of verlies van commerciële opportuniteit.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren

Het gebruik van onze site en gegevens, inhoud of materialen erop is volledig op uw eigen risico.  Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platforms om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of een server, computer of database die verbonden is met onze site.

U mag onze site niet aanvallen via een Denial of Service-aanval of een Distributed Denial of Service-aanval. Door inbreuk te maken op deze bepaling, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Britse Computer Misuse Act 1990. Wij zullen elke dergelijke inbreuk melden bij de desbetreffende wethandhavingsautoriteiten en Wij zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen openbaar te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht op gebruik van onze site onmiddellijk.

Regels over het linken naar onze site

U mag linken naar onze homepage indien u dat doet op een manier die eerlijk en legaal is en niet onze reputatie schaadt of er misbruik van maakt.

U mag een link niet zodanig maken dat u een vorm van associatie, goedkeuring of steun van onze kant suggereert die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site maken op een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden gezet en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze site dan de homepage.


Van welk land is de wet van toepassing in het geval van geschillen?

Voor inwoners van Europa of de Europese Unie beheersen de wetten van Engeland en Wales de interpretatie van deze Voorwaarden en zijn deze van toepassing bij vorderingen in geval van inbreuk erop, zonder verwijzing naar conflictenrechtelijke bepalingen. Alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen betreffende wetten inzake consumentenbescherming, wetten inzake oneerlijke concurrentie en wetten en regelgevingen inzake gegevensbescherming en onrechtmatige daden, zullen onderworpen zijn aan de wetten van het land van de Europese Unie (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Duitsland) waarin de consument zich bevindt.

 

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

“CentreSoft” is een geregistreerd handelsmerk.

” en “PlayStation” zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc en worden onder licentie gebruikt.

Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze goedkeuring, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken 


Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen